آخرین اخبار مدارس


21 آذردبستان دخترانه سما

17 آذردبستان دخترانه سما

01 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

01 مهردبستان دخترانه سما

01 تیردبیرستان دوره اول دخترانه سما

03 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نقش نماز در شخصیت جوانان

مصطفی خلیلی

نماز در ادیان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهارت های مطالعه برای یادگیری موثر

رجینا هیلر

معجزه تقویت.خواندن

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دختر شینا

بهناز ضرابی زاده

جنگ ایران و عراق

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فوت کوزه گری

مصطفی رحماندوست

-

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

الينا ثابت نژاد

1388/09/24