مدارس تحت پوشش پرتال جامع مدارس

آمار مدارس پرتال جامع مدارس
مدرسه خوب96373

دانش آموزان فعال

مدرسه خوب15087

کارمندان فعال

مدرسه خوب759

مدارس فعال

مدرسه خوب180

شهرهای فعال