آخرین اخبار مدارس


01 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

01 مهردبستان دخترانه سما

01 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

01 مرداددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

01 تیردبیرستان دوره اول دخترانه سما

03 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فوت کوزه گری

مصطفی رحماندوست

-

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کنکورت را قورت بده

بهروز فمی تفرشی

-

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فرهنگ ریاضیات

عین اله پاشا

ریاضی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نقش نماز در شخصیت جوانان

مصطفی خلیلی

نماز در ادیان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مفاخر اسلام

علی دوانی

تاریخی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فرهنگ شیمی

محمد رضا ملاردی

شیمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهارت های مطالعه برای یادگیری موثر

رجینا هیلر

معجزه تقویت.خواندن

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سیر حکمت در اروژا

محمد علی فروغی

-

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه رفیعی

شناخت قاره ها

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه رفیعی

تاریخ اسلام

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مینا رحمانیان

مروری بر انواع پولیمر ها

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

هستي مصلي نژاد

1387/05/23

دبستان دخترانه سما

مليكا رحمانيان

1389/05/27

دبستان دخترانه سما

فاطمه رحمانيان كوشككي

1384/05/28

دبستان دخترانه سما

زينب مكارم

1387/05/27

دبستان دخترانه سما

هستي مصلي نژاد

1387/05/23

دبستان دخترانه سما

فاطيما كاظمي فرد

1388/05/26

دبستان دخترانه سما

آيلين ربيعي

1389/05/25

دبستان دخترانه سما

آيسا بهشتيان فردجهرمي

1389/05/27

دبستان دخترانه سما

ستايش يوسفي

1389/05/24

دبستان دخترانه سما

يكتا رحمانيان كوشككي

1388/05/30

دبستان دخترانه سما

هستي طالب پورجهرمي

1388/05/27