آخرین اخبار مدارس


01 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

01 مهردبستان دخترانه سما

01 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

01 مرداددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

01 تیردبیرستان دوره اول دخترانه سما

03 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کنکورت را قورت بده

بهروز فمی تفرشی

-

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مفاخر اسلام

علی دوانی

تاریخی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فرهنگ ریاضیات

عین اله پاشا

ریاضی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سیر حکمت در اروژا

محمد علی فروغی

-

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فوت کوزه گری

مصطفی رحماندوست

-

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نقش نماز در شخصیت جوانان

مصطفی خلیلی

نماز در ادیان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهارت های مطالعه برای یادگیری موثر

رجینا هیلر

معجزه تقویت.خواندن

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فرهنگ شیمی

محمد رضا ملاردی

شیمی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مینا رحمانیان

مروری بر انواع پولیمر ها

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه رفیعی

تاریخ اسلام

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه رفیعی

شناخت قاره ها

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

كيميا حسن زاده

1387/02/14

دبستان دخترانه سما

كيميا حسن زاده

1387/02/14

دبستان دخترانه سما

هستي احتشام

1390/02/15

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نگين دائم نياي جهرمي

1378/02/12

دبستان دخترانه سما

سارا قاسم زادگان

1384/02/11

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

شيما حقيقت

1378/02/14

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مريم بزرافكن

1381/02/10

دبستان دخترانه سما

غزل جناب زاده

1387/02/13